fbpx

Algemene voorwaarden

1 – Definities

Abonnement: de overeenkomst tussen Abofiets en huurder voor het gebruiken van de fiets en alle andere overeenkomsten tussen Abofiets en huurder.

Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder abonnement.

Einddatum: de datum waarop het abonnement eindigt door opzegging van huurder.

Fiets: de fiets die door Abofiets ter beschikking is gesteld aan de huurder voor gebruik in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst voor een abonnement met Abofiets sluit.

Abofiets: Abofiets, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan de Joan Muyskenweg 32A (1114 AN), KvK-nummer: 74899368, Btw-ID: NL002401279B65.

Service: reparatie en vervanging bij de service punt van Abofiets waarmee Abofiets problemen van huurder met betrekking tot de fiets oplost.

2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder abonnement tussen Abofiets en huurder.

2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is enkel geldig indien bevestigd per email door Abofiets.

3- Abonnement

3.1 Het abonnement geeft huurder het recht op beschikking over een fiets.

3.2 De fiets wordt binnen 24 uur geleverd inclusief voordrager, bel, voor- en achterverlichting, ringslot en insteek kettingslot met één sleutel.

3.3 Indien Abofiets niet in staat is binnen 24 uur een fiets ter beschikking van huurder te stellen, door een wachtrij bijvoorbeeld, dan wordt het totale bedrag van de bijdrage tot er wel een fiets ter beschikking is gesteld teruggestort op rekening van huurder.

3.4 Het abonnement geeft huurder recht op service in de vorm van reparatie van gebreken aan de fiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de fiets, bijvoorbeeld een lekke band of kapotte verlichting. De fiets kan eventueel worden vervangen indien dit als noodzakelijk wordt gezien door Abofiets.

4 – Gebruik van de fiets

4.1 De fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door huurder zelf.

4.2 Huurder dient normaal gebruik te maken van de fiets en zich te gedragen als een goede huurder die normaal fietst en goed voor de fiets zorgt.

4.3 De fiets blijft volledig eigendom van Abofiets, huurder is niet toegestaan (zekerheids)recht op de fiets te vestigen of verlenen aan een derde.

4.4 Huurder is niet toegestaan wijzigingen aan de fiets te brengen die niet zonder beschadiging kunnen worden teruggezet.

4.5 Om vermissing, diefstal of schade te voorkomen dient huurder de fiets ten alle tijden onverplaatsbaar op dubbel slot te zetten door gebruik te maken van de bijgeleverde ringslot en insteek kettingslot om de fiets aan een vast object, zoals een fietsenrek, op slot te zetten.

4.6 Indien het logo, de tekst of verflaag is beschadigd of volledig verdwijnt, dient huurder dit direct te melden bij Abofiets.

5 – Service

5.1 Service wordt aangeboden in de vorm van reparatie en vervanging van de fiets, uitgevoerd op verzoek van huurder bij de service punt van Abofiets

5.2 Huurder dient zelf de fiets naar de service punt van Abofiets te brengen, gevestigd aan de Joan Muyskenweg 32A (1114 AN) te Amsterdam.

5.3 In het geval dat huurder de fiets niet zelf naar de service punt van Abofiets kan brengen door bijvoorbeeld een lekke band, dient huurder de fiets buiten onverplaatsbaar op dubbel slot te zetten, bijvoorbeeld aan een fietsenrek of paal, en de locatie naar Abofiets te sturen via WhatsApp. Hierna kan huurder zonder de fiets naar de service punt van Abofiets komen om een vervangende Abofiets op te halen.

5.4 De service punt van Abofiets is op maandag tot vrijdag geopend van 10:00 uur tot 19:00 uur, op zaterdag gesloten en op zondag geopend van 10:00 tot 19:00 uur.

5.5 Huurder heeft geen recht op compensatie voor de tijd waar huurder geen gebruik kan maken van de gebrekkige fiets.

6 – Abonnement looptijd en opzegging

6.1 Het abonnement wordt afgesloten voor een periode van 1 maand en wordt daarna telkens stilzwijgend verlegd voor een periode van 1 maand.

6.2 Huurder heeft ten alle tijden recht om het abonnement zonder opzegtermijn per direct op te zeggen via het account dashboard.

6.3 Indien huurder tijdens het aanmelden gebruik maakt van een kortingsbon, is de looptijd van het abonnement minimaal drie maanden.

6.4 De einddatum van het abonnement is op de dag van de eerstvolgende betaling indien het abonnement niet was opgezegd.

6.5 Huurder dient op of voor de einddatum van het abonnement de fiets inclusief sleutel te overhandigen aan Abofiets.

6.6 In het geval dat Abofiets de fiets inclusief sleutel zelf komt ophalen bij huurder is huurder een ophaaltoeslag van EUR 15.- verschuldigd aan Abofiets.

6.7 In het geval dat huurder de fiets voor de einddatum inlevert aan Abofiets, eindigen alle rechten van huurder op gebruik van de fiets onverminderd de verplichte abonnementskosten die door huurder tot einddatum moeten worden voldaan.

6.8 Wanneer de fiets niet uiterlijk op de einddatum door huurder is ingeleverd aan Abofiets, is huurder een boete van EUR 5,- per dag verschuldigd tot de fiets is overhandigd aan Abofiets of het abonnement weer is geactiveerd.

6.9 Wanneer de fiets niet binnen 7 dagen na de einddatum is ingeleverd aan Abofiets of het abonnement is geactiveerd, wordt er door Abofiets aangifte van diefstal door huurder gedaan. Tevens is huurder in dat geval verplicht een schade van EUR 500,- te vergoeden aan Abofiets.

7 – Schade

7.1 Indien er sprake is van schade en slijtage anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Abofiets, behoudt Abofiets zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op huurder.

7.2 Huurder is verplicht bij schade veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij contactgegevens van de derde partij te overleggen aan Abofiets. In het geval dat er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij huurder.

8 – Verlies van sleutel

8.1 In geval van verlies of beschadiging van de sleutel van de fiets, dient huurder een nieuwe sleutel aan te vragen bij Abofiets. Hiervoor worden kosten van EUR 15,- per sleutel in rekening gebracht.

8.2 Huurder is niet toegestaan kopieën van de sleutel te (laten) maken of in bezit te zijn van meer dan één sleutel. Indien een eerder als verloren opgeven sleutel wordt gevonden, dient deze onmiddellijk aan Abofiets te worden overhandigd.

9 – Diefstal of vermissing

9.1 In het geval van diefstal of vermissing van de fiets dient huurder dit binnen 24 uur te melden aan Abofiets.

9.2 Huurder dient de sleutel van de fiets te overhandigen aan Abofiets en samen met een medewerker van Abofiets aangiften van diefstal te doen.

9.3 Huurder is in dat geval een eigen risico van EUR 99.- verschuldigd aan Abofiets en krijgt een vervangende fiets nadat de aangifte is afgerond.

9.4 Indien huurder vermissing of diefstal niet (tijdig) meldt aan Abofiets of de sleutel niet aan Abofiets kan overhandigen is huurder boven op het eigen risico van EUR 99,- ook een nalatigheidstoeslag van EUR 99,- verschuldigd aan Abofiets.

9.5 Om vermissing, diefstal of schade te voorkomen dient huurder de fiets ten alle tijden onverplaatsbaar op dubbel slot te zetten door gebruik te maken van de bijgeleverde ringslot en insteek kettingslot om de fiets aan een vast object, zoals een fietsenrek, op slot te zetten. In het geval dat de fiets niet onverplaatsbaar op dubbel slot staat en er is sprake van diefstal of vermissing dan is huurder boven op het eigen risico van EUR 99,- ook een nalatigheidstoeslag van EUR 99,- verschuldigd aan Abofiets.

9.6 In het geval dat de fiets wordt teruggevonden terwijl het abonnement nog loopt krijgt huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door Abofiets op basis van de staat van de fiets.

9.7 Wanneer (onder)delen van de fiets missen of worden gestolen, heeft Abofiets het recht de kosten bij huurder in rekening te brengen tot maximaal de kosten van het eigen risico.

9.8 In het geval dat de fiets is verwijderd door de gemeente dient huurder de fiets binnen 3 dagen op te halen bij het gemeentelijk fietsendepot. De eventuele verkrijgingskosten zijn voor rekening van huurder.

9.9 Indien huurder de fiets niet uiterlijk binnen 3 dagen heeft opgehaald uit het gemeentelijk fietsendepot, haalt Abofiets de fiets op en heeft Abofiets het recht om de verkrijgingskosten en ophaalkosten in rekening te brengen bij huurder.

10 – Betalingen

10.1 Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een abonnement afsluiten.

10.2 Huurder moet beschikken over een SEPA-bankrekeningnummer met voldoende saldo voor de maandelijkse afschrijving om een abonnement af te kunnen sluiten.

10.3 Betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via automatische incasso. Huurder is daarom verplicht om een machtiging af te geven voor automatische incasso’s van de maandelijkse abonnementskosten en eventueel andere verschuldigde kosten. Dit gebeurt automatisch bij de eerste iDEAL betaling tijdens de aanmeldprocedure. 

10.4 Mochten er extra kosten in rekening worden gebracht zoals het eigen risico dan heeft Abofiets het recht om pas toegang tot de fiets aan huurder te geven wanneer de extra kosten zijn voldaan.

10.5 In het geval dat abonnementskosten of extra kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd dan is huurder van rechtswege in verzuim.

10.6 In dat geval probeert Abofiets het verschuldigde bedrag opnieuw af te schrijven. Tevens kan huurder altijd zelf het openstaande bedrag voldoen via het account dashboard.

10.7 Na drie mislukte pogingen ontvangt huurder een aanmaning die binnen 14 dagen middels een veilige iDEAL betaallink dient te worden voldaan. De betaallink wordt via WhatsApp en/of e-mail naar huurder verstuurd.

10.8 In het geval dat huurder het verschuldigde bedrag niet middels de betaallink heeft voldaan kan Abofiets de fiets in beslag nemen. Wanneer het verschuldigde bedrag na 28 dagen nog niet is voldaan kan Abofiets een incassobureau inschakelen waarvoor de kosten in rekening worden gebracht bij huurder.

11 – Aansprakelijkheid

11.1 Wanneer huurder een fiets in gebruik neemt, wordt dit aanvaard als bewijs dat de fiets goed functioneert en er niks aan mankeert.

11.2 Als de fiets gebreken vertoont is huurder zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken of beschadigingen aan de fiets voor de service.

11.3 Bij vermoede dat veilig gebruik van de fiets niet meer is te garanderen dient huurder dit direct te melden bij Abofiets.

11.4 Het gebruik en beheer van de fiets door huurder is voor eigen risico van huurder.

11.5 Abofiets is niet aansprakelijk voor schade opgelopen door huurder als gevolg van het gebruiken van de fiets, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Abofiets.

12 – Wijziging

12.1 Huurder dient wijzigingen in de gegevens, zoals adres, bekend bij Abofiets tijdig door te geven.

12.2 Abofiets heeft het recht om de maandelijkse kosten van het abonnement te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren bekend gemaakt via e-mail.

12.3 Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden minimaal 7 dagen van tevoren bekend gemaakt via e-mail aan huurder.

12.4 Abofiets heeft ten alle tijden het recht om vorderingen op huurder over te dragen aan derden.

13 – Niet nakomen van verplichtingen

13.1 Abofiets heeft het recht om het abonnement per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een e-mail aan huurder in het geval dat:

  • Huurder de verplichtingen in deze algemene voorwaarden niet nakomt.
  • Beslag wordt gelegd op de fiets of andere goederen van de huurder en dit de nakoming van de verplichtingen van de huurder verhindert.
  • Huurder met opzet onjuiste informatie verstrekt aan Abofiets.
  • Huurder redelijkerwijs niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden na te kunnen komen.
  • Huurder naar het oordeel van Abofiets misbruik maakt van de aangeboden service.
  • Huurder te maken krijgt met surseance van betalingen, faillissement, ondercuratelestelling of de schuldsaneringsregeling.

13.2 Huurder heeft het recht het abonnement per direct op te zeggen indien Abofiets haar verplichtingen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden meermaals of in ernstige mate niet is nagekomen.

14 – Privacy

14.1 Abofiets beschermt de persoonsgegevens van huurder met al haar kracht. Voor meer informatie raadpleeg het privacybeleid van Abofiets.

15 – Toepasselijk Recht

15.1 Op het abonnement en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Taal